Self-Help Center:  Family Law Return to the Family Law Home page FAQs about Divorce, Dissolution and Custody Cases Family Law Forms Glossary of Family Law Terms Alaska Court System homepage Feedback FormHome » tsab cai tsev neeg qhov chaw pab (Family Law Self-Help Center)

tsab cai tsev neeg qhov chaw pab (Family Law Self-Help Center)

Zoo siab txais tos koj tuaj rau Family Law Self-Help Center, uas yog ib qho kev pab los ntawm Alaska Court System hais txog kev cai lij choj uas yus sawv cev rau yus tus kheej rau ib roog plaub ntug ntawm yus tsev neeg. Koj twm ntaub ntawv txog kev plaub ntug rau tsev neeg ntawm lub website no thiab hu tau rau peb qhov chaw pab. Cov ntaub ntawv no yuav pab tau rau koj mus daws kev plaub ntug txog ntawm tsev neeg hauv tsev hais plaub kom tiav kom sai.

Lub Center no muaj ntaub ntawv qhia txog Kev sib nrauj, Kev sib haum kom muab plaub ntug xaus cia, Kev saib xyuas neeg, Kev plaub ntug txog txiv tsev, Kev pab rau cov menyuam, Kev sib ntaus tom tsev, thiab ntaub ntawv txog lwm qhov chaw pab xws li, Yuav menyuam los tu, Kev tshem tawm ntawm txoj kev sib yuav, Kev pauv npe, Dim mus rau kev ywj siab, Pog yawg kev ncaj ncee, Kev sib cais, Lub fwj chim ntawm tus kws hais plaub thiab kev noj qab haus huv, thiab Kev ua npe saib xyuas neeg.

Yog tias koj muaj menyuam no twm qhov no!

Nws muaj ib txoj cai uas hais txog kev saib xyuas thiab ntsib menyuam tom qab niam txiv tau muaj kev sib ceg sib ntaus. Tsab cai hais tias tus niam los yog tus txiv twg tau ua tus tsim kev tsis sib haum xeeb kev sib ceg sib ntaus nws yuav tsis muaj cai los ua tus saib xyuas cov menyuam los yog ntsib tau lawv. Nws yuav tsum tau mus kawm kom tiav kev cai txog kev sib ceg sib ntaus hauv tsev neeg los yog kev quav yeeb quav tshuaj tso.

Alaska txoj cai lij choj 18.66.990(3) phua lub ntsiab txog kev niam txiv sib ceg sib ntaus hauv vaj tse dav heev. Txoj cai no tsis yuam kom ib leej twg ua daim ntawv tiv thaiv los yog yuav tsum txhaum plaub lawm tso li tau mus kawm. Lub tsev hais plaub txog kev sib nrauj thiab kev saib xyuas menyuam mam li nug txog ntawm kev sib ceg sib ntaus tom tsev.

Yog tias tau muaj kev sib ceg sib ntaus tshwm sim dhau los nyob rau koj tsev neeg lawm no, tsim nyog koj yuav tsum hu mus nrog koj tus kws lij choj tham seb tsab cai no yuav raug rau koj li cas.

Leej twg thiaj li siv tau lub Family Law Self-Help Center?

Txhua txhia tus neeg uas xav paub txog tsab cai hais txog ntawm tsev neeg hauv Alaska uas tsis muaj tus kws lij choj sawv cev rau nws.

Lus ceeb toom

Lub Self-Help Center no yuav tsis muaj kev pab muab tswv yim txog kev plaub ntug los yog sawv cev rau koj hauv tsev hais plaub. Lub luag hauj lwm ntawv yog koj lub ntawm koj rooj plaub. Cov neeg ua hauj lwm nyob rau lub Center no tsuas yog tshawb ntaub ntawv txog kev plaub ntug es pab muab qhia tawm rau pej xeem sawv daws paub xwb.

Peb tsis muaj kws lij choj uas yuav nrog nej tham thiab ntaus tswv yim yuav mus hais plaub li cas hauv tsev hais plaub. Koj yuav tsum tau mus nrhiav koj ib tug kws lij choj es mam li nug nws txog kev plaub ntug thiab nrog koj ntaus tswv yim.

Cov lus uas koj hu tuaj nrog peb cov neeg ua hauj lwm no tham tsis yog lus zais, vim tias peb pab ntaub ntawv txog txoj cai rau ob tog tib si.

Peb cov neeg ua hauj lwm tsis muaj cai yuav txiav txim li tsev hais plaub los yog tus neeg txiav txim plaub. Tej zaum tus neeg txiav txim plaub tseem yuav kom koj ua ntaub ntawv tshiab txog koj rooj plaub los kuj muaj. Tus neeg txiav txim plaub tsis muaj txoj cai yuav los ua raws li koj cov lus thov.

Kuv yuav mus thov kev pab ntawm lub Family Law Self-Help Center no li cas?

Lub Center no muaj kev pab ob yam:

  1. Lub website no muaj ntaub ntawv qhia txog yuav ua li cas ib qib zuj zus ntawm ib rooj plaub
  2. Tus xov tooj uas hu dawb thoob plaws teb chaws meska no mus rau peb qhov chaw pab yuav muaj cov neeg ua hauj lwm uas twb kawm tiav thiab paub txog kev cai lij choj yuav los nrog koj tham tau txog koj rooj plaub. Qhov chaw pab no yuav tsis khoom kiag, yog li peb thov koj mus twm cov ntsiab lus nyob rau ntawm lub vas sab nov ua ntej koj hu tuaj. Cov lus teb uas koj xav nug txog ntawd yuav teb thiab nrhiav tau rau koj sai dua. Hos yog tias koj txiav txim siab hu tuaj vim tias koj xav tau kev pab ua ntaub ntawv xwb no ces, nco ntsoov luam daim ntawv cia thiab muab koj tej ntaub ntawv koj muaj tag los kom muaj nrog koj rau lub sij hawm ntawv.

Helpline Sij hawm:

Monday - Thursday: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Helpline xov tooj hauv lub xeev no:

(907) 264-0851

Yog tias koj yuav hu dawb thiab hu hauv xeev Alaska no tus xov tooj yog:

(866) 279-0851 (Hauv Alaska, tab sis tawm hauv nroog Anchorage)

Cov neeg ua hauj lwm hauv lub Center no tsis teem sij hawm ntsib leej twg, peb tsuas yog nrog nej tham hauv xov tooj xwb.

Thaum kuv hu mus yuav muaj kev tshwm sim dab tsi?

Thaum koj hu tuaj, peb cov neeg ua hauj lwm mam li qhia rau koj tias yam twg yog yam peb pab tau thiab yam twg yog yam pab tsis tau. Ces peb yuav nug me tsis txog ntawm koj rooj plaub. Nws yuav qhia tau rau peb tias yuav muab ntaub ntawv dab tsi rau koj npaj txog koj rooj plaub. Thiab peb yuav pab nrhiav ntaub ntawv txog kev plaub ntug thiab kev pab lwm yam. Peb yuav pab xyuas thiab nug txog tias koj cov ntaub ntawv khiav li cas lawm.


Rev. 7 November 2018
© Alaska Court System

www.courts.alaska.gov
Contact Us

PDF You'll need to download a free copy of Adobe Acrobat Reader in order to view and print documents with this symbol. If you are using a screen reader, get support and information at the Adobe Access website.